Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Brzesku

Diagnozuje sytuację wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych

Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

Pomaga w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
– problemy zdrowotne,
– adaptacja do nowych szkolnych

– problemach osobistych

Zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

Pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

Wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Skip to content