Pomaga młodzieży w przygotowaniu drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.

Wspiera rodziców do efektywnego pomagania własnym dzieciom w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Pomaga nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.

Wspiera działania szkoły mające na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Gromadzi i udostępniania informacje edukacyjne i zawodowe

Wskazuje osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródła dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
– rynku pracy,
– trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
– instytucji i organizacji które wspierają funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

Udziela indywidualne porady edukacyjne i zawodowe uczniom i ich rodzicom.

Prowadzi grupowe zajęć z doradztwa zawodowego

Kieruje, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.

Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, komendy OHP itp.