Ludzie sukcesu – ludzie porażki

 LUDZIE            SUKCESU  LUDZIE PORAŻKI Czytają każdego dnia   Komplementują innych Nie boją się zmian Umieją wybaczać Rozmawiają o pomysłach Cały czas się uczą Przyznają się do błędów Umieją dziękować Planują swoje cele Oglądają telewizje każdego dnia   Krytykują innych Boją się zmian Trzymają urazy Rozmawiają o ludziach Uważają, że wszystko wiedzą Obwiniają innych o swoje błędy Dziękują tylko sobie Nic nie planują […]

Szkolny doradca zawodowy

Pomaga młodzieży w przygotowaniu drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej. Wspiera rodziców do efektywnego pomagania własnym dzieciom w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych. Pomaga nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych. Wspiera działania szkoły mające na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia. Gromadzi i udostępniania informacje edukacyjne i zawodowe Wskazuje osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródła dodatkowej, […]

Psycholog szkolny

Diagnozuje sytuację wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej Podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; Pomaga w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:– problemy zdrowotne,– adaptacja do nowych szkolnych – problemach osobistych Zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; Pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; Wspiera nauczycieli, […]